Vedtekter for Hamsun-Selskapet

Vedtatt på Konstituerende Årsmøte 11. august 1988, revidert av Årsmøte 8. august 1992, Årsmøte 10. august 2002, Årsmøte 4. august 2004 og Årsmøte 1. august 2014.

§ 1 Formål
Selskapets formål er å fremme interessen for Knut Hamsuns diktning, og å øke kunnskapen om hans forfatterskap og de kulturhistoriske forhold som knytter seg til dette. Selskapet skal også støtte arbeidet med å bevare de synlige minner om dikteren, samt de miljøer som kan belyse hans forfatterskap.

§ 2 Selskapets hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Hamarøy. Det kan opprettes lokalavdelinger av Selskapet.
Opprettelse av lokalavdelinger skal skje i forståelse med Selskapets formål og etter vedtak truffet av styret. Opprettelse og nedleggelse skal godkjennes av Årsmøtet.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Selskapet er åpent for enkeltpersoner, bedrifter, foreninger, institusjoner, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og andre. Søknad om medlemskap kan avslås av styret. Medlemmer har førsterett til Selskapets tilbud.

§ 4 Styret
Styret velges av Årsmøtet og skal bestå av 5 til 7 styremedlemmer med inntil 4 varamedlemmer i rekkefølge. Ett styremedlem oppnevnes av Hamarøy kommune og ett oppnevnes av Hamsunsenteret, og man bør også tilstrebe at lokallagene er representert i styret.
Styrets representanter velges for 4 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Styret har ansvaret for forvaltningen av Selskapets aktiva og passiva i samsvar med vedtak fattet av Årsmøtet.

§ 5 Årsmøte
Årsmøtet er Selskapets høyeste organ og avholdes minimum annet hvert år.
Medlemmene innkalles til Årsmøte gjennom annonsering i Hamsun-Nytt med bekjentgjøring av saksliste for møtet. Kunngjøring av Årsmøtet skal skje med minst 6 ukers varsel.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer for underskrift av protokoll
3. Behandling av styrets beretning for siste periode og aktivitetsplan for kommende periode
4. Godkjenning av regnskap
5. Valg av styreleder, styremedlemmer og vararepresentanter
6. Godkjenning av revisor
7. Valg av valgkomité
8. Saker til behandling av Årsmøtet
a. Forslag fra styret
b. Forslag fra medlemmene, vedlagt styrets innstilling/kommentar
Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet, må være styret ihende senest 2 uker før Årsmøtet.

§ 6 Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært Årsmøte avholdes når minst 3 av styrets medlemmer eller minst 10% av Selskapets medlemmer krever det. Kunngjøring skjer med minimum 3 ukers varsel.

§ 7 Stemmerett
Alle medlemmer har 1 stemme på Årsmøtet. Et medlem kan la seg representere ved fullmektig dersom skriftlig fullmakt overleveres styret på Årsmøtet.

§ 8 Kontingent
Medlemskontingenten for kategoriene:
* enkeltmedlemmer
* par
* studenter
* andre medlemmer
(bedrifter, foreninger, institusjoner, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner)
* utenlandske medlemmer
fastsettes av Årsmøtet etter forslag fra styret.

§ 9 Endringer av vedtektene
Vedtektene for Selskapet kan bare endres av Årsmøtet. Beslutning om vedtektsendringer forutsetter 2/3 flertall blant de fremmøtte. Forslag til endringer av vedtektene må være styret i hende senest 1 måned før Årsmøtet.

§ 10 Oppløsning
Selskapet kan bare oppløses av Årsmøtet etter at forslag om oppløsning er fremlagt for medlemmene i innkallelsen. Beslutning krever ¾ flertall blant de møtende som utgjør minst 50 % av det samlede medlemstall, eller ¾ flertall blant de møtende på to etter hverandre følgende Årsmøter/Ekstraordinære Årsmøter. I tilfelle oppløsning avgjør Årsmøtet hvordan Selskapets midler skal disponeres