Vedtekter for Hamsun-Selskapet

Vedtatt på Konstituerende Årsmøte 11. august 1988, revidert av Årsmøte 8. august 1992, Årsmøte 10. august 2002, Årsmøte 4. august 2004 og Årsmøte 1. august 2014 og Årsmøte 7. august 2020.

§ 1 Formål
Selskapets formål er å fremme interessen for Knut Hamsuns diktning og å øke kunnskapen om hans forfatterskap og de kulturhistoriske forhold som knytter seg til dette. Selskapet skal også støtte arbeidet med å bevare de synlige minner om dikteren, samt de miljøer som kan belyse hans forfatterskap.

§ 2 Selskapets hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Hamarøy. Det kan opprettes lokalavdelinger av Selskapet.
Opprettelse av lokalavdelinger skal skje i forståelse med Selskapets formål og etter vedtak truffet av styret. Opprettelse og nedleggelse skal godkjennes av Årsmøtet.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Selskapet er åpent for enkeltpersoner, bedrifter, foreninger, institusjoner, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og andre. Søknad om medlemskap kan avslås av styret. Medlemmer har førsterett til Selskapets tilbud.

§ 4 Styret
Styret velges av Årsmøtet og skal bestå av tre faste styremedlemmer med tre varamedlemmer i rekkefølge. Ett styremedlem oppnevnes av Hamarøy kommune og vil ha ansvar for kontoret på Skogheim, utsending av bøker og annet materiell samt sjekking av postboks.
Styrets representanter velges for 4 år. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Det tilstrebes at begge kjønn er representert i styret og blant varaene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Styret har ansvaret for forvaltningen av Selskapets aktiva og passiva i samsvar med vedtak fattet av Årsmøtet. Styrevervene er ulønnede.

§ 5 Årsmøte
Årsmøtet er Selskapets høyeste organ og avholdes minimum annethvert år.
Medlemmene innkalles til Årsmøte gjennom annonsering i Hamsun-Nytt og/eller på hjemmesidene: hamsun-selskapet.no med bekjentgjøring av saksliste for møtet. Kunngjøring av Årsmøtet skal skje med minst 6 ukers varsel.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer for underskrift av protokoll
3. Behandling av styrets beretning for siste periode og aktivitetsplan for kommende periode
4. Godkjenning av regnskap
5. Valg av styreleder, styremedlemmer og vararepresentanter
6. Valg av valgkomité
7. Saker til behandling av Årsmøtet
a. Forslag fra styret
b. Forslag fra medlemmene, vedlagt styrets innstilling/kommentar

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet, må være styret ihende senest 2 uker før Årsmøtet.

§ 6 Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært Årsmøte avholdes når to av styrets medlemmer eller minst 10% av Selskapets medlemmer krever det. Kunngjøring skjer med minimum 3 ukers varsel.

§ 7 Stemmerett
Alle medlemmer har 1 stemme på Årsmøtet. Et medlem kan la seg representere ved fullmektig dersom skriftlig fullmakt overleveres styret på Årsmøtet.

§ 8 Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av styret og settes til 0,-

§ 9 Endringer av vedtektene
Vedtektene for Selskapet kan bare endres av Årsmøtet. Beslutning om vedtektsendringer forutsetter 2/3 flertall blant de fremmøtte. Forslag til endringer av vedtektene må være styret i hende senest 1 måned før Årsmøtet.

§ 10 Oppløsning
Selskapet kan bare oppløses av Årsmøtet etter at forslag om oppløsning er fremlagt for medlemmene i innkallelsen. Beslutning krever ¾ flertall blant de møtende som utgjør minst 50 % av det samlede medlemstall, eller ¾ flertall blant de møtende på to etter hverandre følgende Årsmøter/Ekstraordinære Årsmøter. I tilfelle oppløsning avgjør Årsmøtet hvordan Selskapets midler skal disponeres