Årsberetning

for

Hamsun-Selskapet

for beretningsårene 2004 og 2005

framlagt på Selskapets årsmøte

onsdag 2. august 2006

 

Innledning

Denne beretningen gjelder for det 16. og 17. hele beretningsåret fra Selskapets etablering i august 1988. Denne beretningen følger de to foregående regnskapsår, 2004 og 2005. Beretningsåret 2004 var preget av Selskapets Litteraturseminar under Hamsun-dagene på Hamarøy, mens 2005 er et "mellomår" med mindre aktivitet.

 

Styrets sammensetning

Etter valgkomiteens innstilling ble følgende styre valgt på Selskapets Årsmøte 4. august 2004:

 •  
 • Even Arntzen, Tromsø leder
 •  
 • Rolf Steffensen, nestleder
 •  
 • Gudrun Eidsvik, Trondheim styremedlem
 •  
 • Ola Veigaard, Grimstad styremedlem
 •  
 • Wenche Rokkan Iversen, Svolvær styremedlem
 •  
 • Nils Magne Knutsen, Tromsø styremedlem
 •  
 • Lars Frode Larsen, Oslo styremedlem

Varamedlemmer:

 •  
 • Toril Halmøy, Hamarøy (valgt som 1. varamedlem, deretter i rekkefølge:)
 •  
 • Henny Moan, Oslo
 •  
 • Ernst R. Mortensen, Alta
 •  
 • Erik Gjestvang, Larvik

Merknad:

17. oktober 2004 meddelte Lars Frode Larsen styreleder Even Arntzen at han, grunnet personlige årsaker, ønsket å stille sin styreplass til disposisjon. Siden den dato har følgelig Toril Halmøy vært fast styremedlem.

 

Valgkomité:

Som valgkomité til Årsmøte 2004 ble valgt:

 •  
 • Asbjørn Hopland, Hamarøy leder
 •  
 • Hedvig Rasmussen, Karlsruhe medlem
 •  
 • Wenche Rokkan Iversen, Svolvær medlem

Revisor:

Som Selskapets revisor ble valgt:

 •  
 • Håvard Elvheim

 

1. Styremøter

Ettersom Hamsun-Selskapets styre er spredt over hele landet, er det meget kostnadskrevende å ha styremøter. I perioden har det derfor bare vært avholdt 3 "fysiske" møter; 22. oktober 2004 (Tromsø), 22. april 2005 (Tromsø), 12. august 2005 (Grimstad). Styret har imidlertid hatt en rekke telefonstyremøter der et flertall av styremedlemmene har deltatt. Det vil dessuten bli avholdt et styremøte på Hamarøy tirsdag 1. august.

2. Medlemstall og medlemskontigent

Det siste året har vi sett oss nødt til å stryke en del medlemmer på grunn av manglende kontigentinngang. Ved årskiftet 2005/2006 var medlemstallet på ca 800.

Gjeldende fra 2006: Årskontigenten økes fra kr 200,- til kr 300,- pr enkeltmedlem, fra kr 250,- til kr 350,- for par. For firma og institusjoner er kontigenten kr 500,- (som før).

3. Hamsun-Selskapets sekretærstilling

Toril Halmøy har arbeidet i 20% sekretærstilling for Hamsun-Selskapet. Stillingen har vært finansiert av Hamarøy kommune, Nordland fylkeskommune og Hamsun-Selskapet.

4. Samarbeidet med Knut Hamsun videregående skole (KHVGS)

Fra høsten 2004 tok Elke Kriehn over som redaktør av Hamsun-nytt, og var også ansvarlig for Hamsun-Selskapets nettsider fram til august 2005 (da Hedvig Rasmussen overtok driften av Selskapets nettsider, jfr pkt 9 nedenunder). For 2004 og 2005 er Hamsun-nytt kommet med totalt 8 nummer, og Hamsun-Selskapets styre ønsker å uttrykke stor tilfredshet med Elke Kriehns grundige arbeids med Hamsun-nytt.

5. Hamsun-Selskapets skriftserie

Som tidligere er Hamsun-Selskapets skriftserie en av de to hovedpilarene i Selskapets virksomhet (ved siden av Litteraturseminaret under Hamsun-dagene på Hamarøy). Siden forrige årsmøte har Selskapet ugitt tre nye bøker:

Nr 19:

Knut Hamsun: Den Gaadefulde. En kjærlighedshistorie fra Nordland. Nyutgivelse av Hamsuns debutroman. Innledning ved Even Arntzen (2004, 40 s.)

Nr 20:

Even Arntzen (red): Hamsuns kvinner. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2004. (2004, 156 s.)

I samarbeid med Éditions Rafael de Surtis:

Knut Hamsun: L’Homme Secret. Une histoire d’amour du Nordland. Traduit du norvégien par Pierre Grouix. Préface du Régis Boyer (2005, 70 s.)

Under utgivelse:

Tid og rom i Hamsuns prosa (II)

Merkander:

Nyutgivelsen av Hamsuns debutroman solgte meget godt høsten 2004 og vinteren 2005. Fortsatt sitter Selskapet inne med et restopplag på ca 200 eksemplarer.

Den franske utgivelsen av Den Gaadefulde (L’Homme Secret) kom i stand på et entusiastisk initiativ fra Pierre Grouix, og han besørget også mesteparten av finansieringen (Hamsun-Selskapet støttet utgivelsen med kr 5000,-)

Tid og rom i Hamsuns prosa (II) er andre samling med vitenskapelige artikler fra et NFR-støttet forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø med samme navn. Her har vi trykkestøtte fra Universitetet i Tromsø, så kostnadene for Selskapet vil bli minimale. Hamsun-Selskapet har merket seg den positive anmeldelsen forrige bind fikk, Tid og rom i Hamsuns prosa (I), av Tanya Thresher i Scandinavian Studies (nr. 1 2005): "As part of the Hamsun Selskapets Skriftserie, this book clearly establishes Tromsø as a leading institution in Hamsun research and is a highly invigorating read that brings interpretations of the Hamsun corpus into a contemporary cultural context" (s. 163).

Forøvrig er Hamsun-Selskapets skriftserie nå innstilt til å bli godkjent som vitenskapelig publiseringskanal (innenfor universitets- og høyskolesystemet FRIDA, noe som er av stor betydning for Skriftseriens renommé.)

Til sist skal det bemerkes at restopplagene av de ulike bøkene legges ut for salg under ulike Hamsun-arrangementer og gir oss en kjærkommen ekstrainntekt. Hamsun-Selskapets boklager er relativt stort, anslagsvis rundt 1500 bind til sammen, og representerer en betydelig verdi for Selskapet.

6. Litteraturseminaret under Hamsun-dagene på Hamarøy

Ved siden av skriftserien er litteraturseminaret under Hamsundagene på Hamarøy Selskapets viktigste og mest arbeidkrevende enkeltprosjekt. Seminaret, som arrangeres uten offentlig tilskudd, gir ikke økonomisk overskudd, men bidrar til å øke oppmerksomheten rundt Knut Hamsuns forfatterskap. Seminaret arrangeres i nært samarbeid med Hovedkomiteen for Hamsun-dagene på Hamarøy, og med økonomisk støtte fra Gyldendal Norsk Forlag.

7. Hamsun-dager i Milano 2005

Hamsun-dagene i Milano gikk av stabelen 18.-19-november 2005, og her var Hamsun-Selskapet representert ved Nils M. Knutsen og Even Arntzen, som begge holdt foredrag. (Deres utgifter til reise og opphold ble imidlertid dekket av Universitetet i Tromsø).

8. Hamsun-Selskapets klipparkiv

Årsutgiftene for denne tjenesten (som blant annet er helt nødvendig for produksjonen av Hamsun-nytt) er på drøye 40.000 kroner. I perioden august 2004 til og med mars 2005 spleiset Hamsun-Selskapet og KHVGS på utgiftene. Fra og med april 2005 er imidlertid Universitetsbiblioteket i Tromsø (UB) med på å dekke 1/3 av utgiftene.

9. Hamsun-Selskapets hjemmesider

Fra høsten 2004 var KHVGS/Elke Kriehn ansvarlige for driftingen av Selskapets nettsider, fra og med august 2005 har Hedvig Rasmussen tatt over driften og gitt nettsidene en betydelig oppgradering. Som informasjonskanal er nettsidene av meget stor betydning, jfr www.hamsun-selskapet.no

 

10. Hamsun-Selskapets lokallag

Lokallaget i Grimstad er forsatt meget aktivt, blant annet med årlige Ibsen- og Hamsun-dager. Gledelig er det også at lokallaget i Oslo, etter å ha ligget brakk et par år, har gjenoppstått med fornyet aktivitet. Leder er Christian Schlüter.

 

11. Hamsun-jubileet i 2009

Bakgrunnen for Hamsun-Selskapets engasjement i jubileumsåret er at vi har hatt, og har, et ønske om å være pådriver for en sterk nasjonal satsing på jubileet for 150-årsfeiringen av Hamsuns fødsel. En organisert dialog/møtevirksomhet mellom ordførerne og rådmennene i Hamarøy og Grimstad kom i stand høsten 2004, og Hamsun-Selskapet har fulgt prosessen gjennom Selskapets styremedlem Ola Veigaard. Ved årsskiftet 2005/2006 synes imidlertid ambisjonsnivået for markeringen av Hamsun 2009 å være noe uavklart. Det samme gjelder hvilke fagmiljøer og samarbeidspartnere som skal være involvert.

12. Hamsun-Selskapets stipend

Hamsun-Selskapets stipend ble i 2004 tildelt Kristin Hedvig Rasmussen, for sitt unike og omfattende engasjement – i inn- og utland - for Knut Hamsuns person og forfatterskap.

13. Æresmedlemmer

Det er ikke utnevnt æresmedlemmer i de to beretningsårene.

 

 

Tromsø, den 3. juli 2006

 

for styret i Hamsun-Selskapet

_______________________

Even Arntzen/s

Styreleder